อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ/ปี)
 • ออมทรัพย์ทั่วไป 1.25
 • ออมทรัพย์มีเป้าหมาย 3.15
 • ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
 • ฝาก 2 ปี 4.10
 • ฝาก 3 ปี 4.15
 • ฝาก 4 ปี 4.20
 • ฝาก 5 ปี 4.30
 • เงินกู้สามัญ
 • สามัญทั่วไป 6.00
 • สามัญเพื่อการศึกษา หรือเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ (อัตราดอกเบี้ยเคหะสงเคราะห์) 5.00
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • ฉุกเฉินทั่วไป 6.00
 • เงินกู้พิเศษ
 • พิเศษทั่วไป 6.00
 • พิเศษเงินฝากเป้าหมายและพิเศษค้ำ+2.00% 5.50
 • พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
 • พิเศษเพื่อการลงทุน (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 6.00
หน้าหลัก > ศูนย์ประสานงานตัวแทนสมาชิก
ประวัติความเป็นมา :
 
ปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีแนวคิดที่จะก่อตั้ง จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 มี.ค. 2549 มีมติอนุมัติก่อตั้ง ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2549
24 ม.ค. 2550 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2550
 
 
โดยให้มีคณะกรรมการได้ไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการจากเขตเลือกตั้ง 4 คน และกรรมการทั่วไป 6 คน โดยเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนสมาชิก

 
  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และกรรมการ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของผู้แทนสมาชิก ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของศูนย์ประสานงาน พ.ศ. 2550 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 
วัตถุประสงค์
 
1. เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก กับ สอ.มอ.
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก กับ สอ.มอ.
3. ติดตามการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
4. เสนอข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ

 
 
 
1. เป็นสื่อกลางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
2. พิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
3. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
4. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมพิจารณาโครงการต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
5. ดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก

 
สายด่วนศูนย์ประสานงาน
 
หากพบปัญหา มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สามารถติดต่อได้ที่:
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-mail: psu-coop-center@psu.ac.th

 
 
ประวัติและวัตถุประสงค์ l ข่าวสารและกิจกรรม l คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก