อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ/ปี)
 • ออมทรัพย์ทั่วไป 1.25
 • ออมทรัพย์มีเป้าหมาย 3.15
 • ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
 • ฝาก 2 ปี 4.10
 • ฝาก 3 ปี 4.15
 • ฝาก 4 ปี 4.20
 • ฝาก 5 ปี 4.30
 • เงินกู้สามัญ
 • สามัญทั่วไป 6.00
 • สามัญเพื่อการศึกษา หรือเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ (อัตราดอกเบี้ยเคหะสงเคราะห์) 5.00
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • ฉุกเฉินทั่วไป 6.00
 • เงินกู้พิเศษ
 • พิเศษทั่วไป 6.00
 • พิเศษเงินฝากเป้าหมายและพิเศษค้ำ+2.00% 5.50
 • พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
 • พิเศษเพื่อการลงทุน (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 6.00
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ มอ.