ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2559
22 ธันวาคม 2560

             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ได้มีการสำรวจความพึงพอใจสมาชิก สอ.มอ.ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้มีการจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจ  โดยวิธีสุ่มจากหมายเลขสมาชิกของผู้ตอบแบบสำรวจ  จำนวน 80 รางวัล รางวัลละ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 40,000.- บาท  ซึ่งเงินรางวัลที่ได้รับจะนำไปซื้อหุ้นให้กับสมาชิกตามรายชื่อผู้โชคดี            

             โดยประธานกรรมการได้สุ่มหมายเลขสมาชิกผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  จำนวน 80 คน  ตามรายชื่อผู้โชคดีดังนี้.

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล

จากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจสมาชิก สอ.มอ. ประจำปี 2559

รางวัลละ 500.-บาท จำนวน80รางวัล เป็นเงินรวม 40,000.-บาท เงินรางวัลที่ได้รับจะนำไปซื้อหุ้นให้กับสมาชิกที่ได้รับรางวัล

( หมายเหตุ : โอนเข้าทุนเรือนหุ้นสมาชิกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 )

ที่

เลขที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

1

00142

นายวินิจ  จันทร์กาญจน์

บำนาญ-บำเหน็จรายเดือน-หาดใหญ่(หักกรมบัญชีกลาง)

2

00756

นางพัทนัย แก้วแพง

บำนาญ-บำเหน็จรายเดือน-หาดใหญ่(หักกรมบัญชีกลาง)

3

00833

นางลำดวน  ชิตมณี

บำนาญ-บำเหน็จรายเดือน-หาดใหญ่(หักกรมบัญชีกลาง)

4

02644

นางสาวรวิพร  จันเนียม

คณะแพทยศาสตร์

5

03063

นายอุกฤษฎ์  มากมณี

คณะแพทยศาสตร์

6

03735

นางกัญญา  ตั้งเกียรติกำจาย

บำนาญ-บำเหน็จรายเดือน-หาดใหญ่(หักกรมบัญชีกลาง)

7

03778

นายเจษฎา  โมกขกุล

คณะวิทยาศาสตร์

8

04046

นางถ่อง  มีเสน

คณะแพทยศาสตร์

9

04198

นางสาวสมพิศ  เอิบกมล

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ

10

04391

นางมณฑา  อัมราทร

คณะแพทยศาสตร์

11

05312

นางดนยา  วราสิทธิชัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์

12

05374

นางอัจฉรา  ทิพย์สุเนตร

คณะทันตแพทยศาสตร์

13

05797

นายอนุชา  อโณทัยสุขวิเศษ

คณะแพทยศาสตร์

14

05827

นายประทักษ์ บุญเลื่อง

บำนาญ-บำเหน็จรายเดือน-หาดใหญ่(หักกรมบัญชีกลาง)

15

06042

นางขวัญจิต  ปุญญถาวร

คณะทันตแพทยศาสตร์

16

06269

นางเจิดจรรย์  เปลี่ยนโพธิ์

วิทยาลัยนานาชาติ

17

06304

นางจิรา  อุไรรัตน์

คณะทันตแพทยศาสตร์

18

06348

นางสักกิน๊ะ  หวันสกุล

ศูนย์คอมพิวเตอร์

19

06405

นายวุฒิพร  พรหมขุนทอง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

20

06445

นางสาวรัตนา  ทองย้อย

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

21

06472

นางวัลลภา  วัฒนพงศ์พิทักษ์

คณะแพทยศาสตร์

22

06535

นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชัย

คณะมนุษยศาสตร์

23

06752

นางปาริฉัตร  พรมนุกูล

คณะเภสัชศาสตร์

24

06875

นางอภิญญา   ปริสุทธิ์กุล

คณะแพทยศาสตร์

25

06904

นางจิดาภา  ศิริตระกูล

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ

26

07119

นางดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์

27

07251

นางสาวพณิตา  พุ่มเอี่ยม

สนอ.หาดใหญ่

28

07281

นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

29

07322

นายเกียรติศักดิ์  วงษ์โสพนากุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

30

07534

นางสมฤทัย  บุญชูดวง

คณะแพทยศาสตร์

31

07575

นางชัชฎาภรณ์  สุขศุภสิน

คณะแพทยศาสตร์

32

07596

นางสาวณัชยาตา  หมวกทอง

คณะวิทยาศาสตร์

33

08108

นายถวิล ประสงค์ทรัพย์

คณะแพทยศาสตร์

34

08228

นางนิวรรณ อินทรักษา

คณะเภสัชศาสตร์

35

08463

นายบุญศิริ บุญยก

คณะวิทยาการจัดการ

36

08840

นางสุกัญญา เต่าจันทร์

คณะแพทยศาสตร์

37

09286

นางสาวปราณี  สุวรรณรัตน์

สมาชิกสมทบหาดใหญ่(ทั่วไป)

38

09319

นายชนันท์  มะยะกุล

คณะแพทยศาสตร์

39

10676

นางฐานิตา  สมสุข

คณะเศรษฐศาสตร์

40

11056

นายกัมปนาท  พรรณราย

คณะวิทยาศาสตร์

41

11071

นายสมบูรณ์  บัวเทพ

สนอ.หาดใหญ่

42

11262

นางณัฐยา  ศานติประเสริฐ

สำนักส่งเสริมฯ ปัตตานี

43

11451

นางสาวสุจีรา  แก้วมณี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

44

11928

นางปาริชาติ  ศรีมะฆะ

คณะนิติศาสตร์

45

12204

นางสาวิตรี  อ่อนนวล

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

46

12294

นางสาววาสนา  โกมล

คณะทันตแพทยศาสตร์

47

12301

นางสาวกีรัตยา  เจริญมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

48

12429

นางสาวรสริน  พัฒนภากรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการมอ.จก.สุราษฎร์ธานี

49

13020

นางสาวศลิษา  เลี่ยมสุวรรณ

สำนักวิทยบริการปัตตานี

50

13133

นายไซนันต์  สะมาแอ

สนอ.ปัตตานี

51

13397

นายปิยะ  ผ่านศึก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52

13450

นางสาวอนิสา  ขนาดผล

วิทยาเขตภูเก็ต

53

13476

นางสาวปพิชญา  แซ่ลิ่ม

คณะเศรษฐศาสตร์

54

13609

นางปนิดา  ดำรงสุสกุล

คณะศึกษาศาสตร์

55

13840

นางสาวกาญจนา  แก้วเสฐียร

สนอ.หาดใหญ่

56

13924

นางสาวกิติยา  กิติยามาศ

คณะแพทยศาสตร์

57

14007

นางสาวศศิธร  ชาญด้วยกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

58

14014

นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ

59

14020

นางสาวสุทธิษา  พรหมจันทร์

คณะศึกษาศาสตร์

60

14173

นายหิรัญ  สายสโร

คณะแพทยศาสตร์

61

14350

นางสาวพรพิมล  ปิลันธนาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์

62

14698

นางสาวดวงเดือน  ริยาพันธ์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

63

14780

นางสาวชุลีพร  สะสม

สนอ.หาดใหญ่

64

14996

นางสาวพัชรินทร์นุช  สุรินทร์บาง

คณะวิทยาศาสตร์

65

15417

นางสาวนิรมล  เมฆแก้ว

คณะแพทยศาสตร์

66

15722

นางสาวสุธิตา  ทัศนภาณุ

วิทยาเขตภูเก็ต

67

15843

นายทนงเดช หนูสีแก้ว

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

68

16054

นางอภิรดี  วีระเดชสุนทรชัย

คณะแพทยศาสตร์

69

16253

นางสาวผการัตน์  แซ่ลิ้ม

สนอ.หาดใหญ่

70

16443

นายธเนษฐ  เข็มทอง

พนักงานวิทยาเขตตรัง

71

16482

นายราชกุล  วิริยพรหม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

72

16706

นางสาวสุชญา  ทองลิ่ม

คณะเภสัชศาสตร์

73

16811

นางสาวณาฏวดี  เอี่ยวเจริญ

คณะแพทยศาสตร์

74

16924

นางอังคณา  ถาวรกาญจน์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์บริการมอ.จก.หาดใหญ่

75

17555

นางเปมิกา  บิลยะลา

คณะพยาบาลศาสตร์

76

17604

นายอัมมาน  โสดาหวัน

พนักงานวิทยาเขตตรัง

77

17644

นายสุภกิจ  โทบุรี

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มอ.จก.(สนง.หาดใหญ่)

78

18100

นายญัตติพงศ์  แก้วทอง

สนอ.หาดใหญ่

79

18420

นางสาวเปรมยุดา  กาญจนจันทร์

สมาชิกสมทบหาดใหญ่(ทั่วไป)

80

18440

นางสาวอารีย์  หมัดสมัน

คณะเภสัชศาสตร์

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.