ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
25 ธันวาคม 2561

                     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์เปิดรับสม้ครคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือก

เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง บรรจุแต่งตั้งประจำสาขาปัตตานี ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่

สินเชื่อ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าวรับสมัครงานอื่นๆ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.