ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อสมาชิกได้รับรางวัลโครงการสมาชิกแนะนำสมาชิกประจำปี 2561
4 มกราคม 2562

ตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 45 ได้กำหนดจัดกิจกรรมสมาชิกแนะนำสมาชิกประจำปี 2561ในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 พ.ย. 2561 นั้น บัดนี้การจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีสมาชิกแนะนำบุคลากรมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ จำนวน 399 คน มีสมาชิกได้รับรางวัลพิเศษจำนวน 54 คน ผู้แนะนำสูงสุด จำนวน 12 คน คือ นายประพันธ์ ปะกิงมะหะมัด สมาชิกเลขที่ 13981 คณะแพทยศาสตร์ และได้รับรางวัลพิเศษสูงสุดคือ ทุนเรือนหุ้นมูลค่า 3,000.- บาท สำหรับของรางวัลพิเศษ(นอกจากทุนเรือนหุ้น ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 31 ม.ค. 62 หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด สอ.มอ.ขอสงวนสิทธิ์นำของรางวัลไปใช้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป)

ข่าวประกาศอื่นๆ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.