ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
6 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

บรรจุแต่งตั้งประจำที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สาขาปัตตานี และได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 แล้วนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวทิพย์ภาวดี สองชัย

2. นางสาวพิชญากร ชูมณี

3. นางสาวกัลยา บุญทิพย์

4. นางสาวสุดารัตน์ ธรรมราช

5. นางสาวอมราพร หลงแก้ว

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องผู้จัดการใหญ่ ชั้น 1 อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข่าวประกาศอื่นๆ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.