ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวสุวภา สวัสดี
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป • นางสุภัตรา รัตนสุวรรณ์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นางสาวพอฤทัย พัฒนไทยานนท์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายไพโรจน์ นิลรัตน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายชิตมนัส ไชยนาถ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายศักย์ศรณ์ เซ่งหนู
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายภาคภูมิ ไชยธาดา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายสถาพร เพ็ชรรัตน์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป • นายดิษฐวัฒน์ จาตุจิรานันท์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป