• นายธนเศรษฐ์ ลีลาธีรวัฒน์
  • รักษาการรองผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารฯ)  • นายภาคภูมิ ไชยธาดา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ  • นายศักย์ศรณ์ เซ่งหนู
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ