ฝ่ายสินเชื่อ

 • นายธีร์ วีรเดชะ
 • ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ • นางสาวอาจินต์ จันทรแสง
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นางศิริวรรณ ทิพย์เพ็ง
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นายธงชัย บุญลอย
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นายวิรัตน์ อรุณโชค
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นางสาววิไลวรรณ สุขขวัญ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นางสาวนภาวรรณ เอิบกมล
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • นางสาวกรวิภา ชนะสิทธิ์
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ