ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 • นายวรุฒน์ วังสโรจน์
 • รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายสามารถ เครือทอง
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายวินิช เพ็ชรมณี
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายสิงหา สุริวงค์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายรัฐเขตต์ ติระพัฒน์
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายบัณฑิต ชนะถาวร
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ • นายวทัญญู เพ็ชรพญา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ