ผู้บริหาร

  • นางสุกัญญา อารยะศิลปธร
  • รักษาการผู้จัดการใหญ่  • นายธนเศรษฐ์ ลีลาธีรวัฒน์
  • รองผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายสินเชื่อ)  • นางสาวจันทร์เพ็ญ หมู่สันติสุข
  • รองผู้จัดการใหญ่(ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และสาขา)  • นายธีรเดช เจริญศรี
  • รองผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)