คณะกรรมการสหกรณ์

 • ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
 • ประธานคณะกรรมการ • นายประวิทย์ วิจิตรเวชการ
 • รองประธานกรรมการ • นายเที่ยง จารุมณี
 • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการเงินกู้ • นางกนกวรรณ ภควัตชัย
 • กรรมการและเหรัญญิก • นางบงกช เทพสิงห์
 • กรรมการและเลขานุการ • นายชิต บุญโท
 • กรรมการและประธานกรรมการศึกษา • นายทวิช บุญมี
 • กรรมการและประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ • นายสุธรร แก้วจังหวัด
 • กรรมการและประธานกรรมการสาธารณประโยชน์ • นายสุพจน์ มานะบรรยง
 • กรรมการ • นายพเนิน อินทะระ
 • กรรมการ • นพ.บูญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
 • กรรมการ • นางกัญญาภัค หลีวิจิตร
 • กรรมการ • นายมานะ เรืองกำเนิด
 • กรรมการ • นายสมยศ เอี่ยมหงษ์เหม
 • กรรมการ