คณะกรรมการสหกรณ์

 • ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
 • ประธานกรรมการ • นายชนวรรฒน์ ชูแสง
 • รองประธานและประธานประชาสัมพันธ์ • นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา
 • รองประธานกรรมการ • นายธเนศวร์ ศรีไพบูลย์
 • กรรมการและเหรัญญิก • นางเขมจิราฑ์ โชติการ
 • กรรมการและเลขานุการ • ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์
 • กรรมการและประธานศึกษา • นางกัญญาภัค หลีวิจิตร
 • กรรมการและประธานสาธารณประโยชน์ • นายพงสิทธิ แก้วสุวรรณ์
 • กรรมการ • นายสุพจน์ มานะบรรยง
 • กรรมการ • นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล
 • กรรมการ • นายอาดลย์ พรหมาด
 • กรรมการ • นายจรูญ เกื้อชู
 • กรรมการ • ผศ.ดร.นิษฐิดา เอลซ์
 • กรรมการ • นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์
 • กรรมการ • นายเดโช ชะตารัตน์
 • กรรมการ