คณะกรรมการสหกรณ์

 • ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
 • ประธานกรรมการ • นายประวิทย์ วิจิตรเวชการ
 • รองประธานกรรมการ • นายเที่ยง จารุมณี
 • รองประธานกรรมการ • นายธเนศวร์ ศรีไพบูลย์
 • กรรมการและเหรัญญิก • นางเขมจิราฑ์ โชติการ
 • กรรมการและเลขานุการ • นายพเนิน อินทะระ
 • กรรมการและประธานศึกษา • นางกัญญาภัค หลีวิจิตร
 • กรรมการและประธานประชาสัมพันธ์ • นายสุธรร แก้วจังหวัด
 • กรรมการและประธานสาธารณะประโยชน์ • นายสุพจน์ มานะบรรยง
 • กรรมการ • นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล
 • กรรมการ • นพ.บูญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
 • กรรมการ • นายจรูญ เกื้อชู
 • กรรมการ • ผศ.ดร.นิษฐิดา เอลซ์
 • กรรมการ • นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์
 • กรรมการ • นายเดโช ชะตารัตน์
 • กรรมการ