ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

  • ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
  • ที่ปรึกษา  • นายมงคล มาลยารม
  • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย