ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ

  • ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
  • ที่ปรึกษา  • ดร.นิษฐิดา เอลซ์
  • ที่ปรึกษาฝ่ายคอมพิวเตอร์  • นายมงคล มาลยารม
  • ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  • นายธเนศวร์ ศรีไพบูลย์
  • ที่ปรึกษาฝ่ายสินเชื่อ