ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.073-331453