ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร.076-276001 ,076-319812