ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร.076-276389