ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร.077-355561