ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาคณะแพทยศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ บริเวณชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่