• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
  • ค้นหา
  • เปลี่ยนภาษา
 
ที่ตั้งสำนักงาน
อาคารผาสุก 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6931-9 แฟกซ์ 0-7428-6930
Email: poruthai-p@psu.ac.th
โทรภายใน : ผู้จัดการใหญ่ 6939 , ฝ่ายสินเชื่อ 6932 ,6935, 6936
ฝ่ายการเงิน 6938 , ฝ่ายบัญชี 6931 , ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 6934
ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ 6934 , ฝ่ายบริหารและการตลาด 6933 , ฝ่ายวิชาการ 6937