ขนาดตัวอักษร
ภาษา
บริการเงินฝาก

  บริการด้านเงินฝาก แบ่งออกเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
การฝาก
- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.- บาท
- การฝากครั้งต่อไปจำนวนเท่าไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน

การจ่ายดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ เดือน
  ธันวาคม
- อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี

การถอน
- ถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน
- ไม่กำหนดยอดคงเหลือ

 

2. เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย
การฝาก
- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500.- บาท
- การฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 500.- บาท ยกเว้นรายการโอน เช่นเงินเดือน, ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ และ
  ดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

การจ่ายดอกเบี้ย
ยอดฝากครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง คือ วันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม,
  มิถุนายน,กันยายน และเดือนธันวาคม
- ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านวันเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
- อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี
การถอน
- ถอนเดือนละกี่ครั้งก็ได้ ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงิน
  ฝากออมทรัพย์ทั่วไป และโอนเข้าบัญชีให้ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย
- ไม่กำหนดยอดคงเหลือ

 

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การฝาก
- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 50,000.- บาท
- การฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 50,000.- บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
- ยอดฝากครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ วันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ     ธันวาคม (ยอดที่ฝากใหม่ต้องผ่านวันครบกำหนดมาแล้ว 1 ครั้ง ครั้งถัดไปจึงครบกำหนด)
- จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้ารายเดือนในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์มีเป้าหมาย
- อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ/ยกเว้นภาษี
การถอน
- ยอดคงเหลือรักษาบัญชีขั้นต่ำ 50,000.- บาท
- ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะถูกเรียกคืนดอกเบี้ยที่โอนเข้าบัญชีไปแล้วทั้งหมด และจะคิด
  ดอกเบี้ยให้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โอนเข้าบัญชีให้ ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย


4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

 

คุณสมบัติสมาชิกที่สามารถเปิดบัญชีได้
 

- เป็นสมาชิก สอ.มอ. มาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี)
- เกษียณอายุราชการหรืองาน หรือเกษียณก่อนกำหนด และยังเป็นสมาชิก
- ลาออกจากงาน จะต้องทำงานมาไม่น้อยกว่า 25 ปีและยังคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์

การฝาก

 

- ฝากไม่เกินวงเงินที่สมาชิกได้รับจากการเกษียณอายุราชการ ไม่ต่ำกว่า 100,000.-บาท
- ต้องแสดงหลักฐาน หรือบันทึกหลักฐานจำนวนเงินที่ได้รับ
          - นำเงินที่ได้มาฝากภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน
          - กรณีรับเงินเป็นงวด ๆ และมียอดเงินรวมกันไม่ถึง 100,000.-บาท ให้รอจนกว่าจะได้รับเงินรวมกันไม่
            น้อยกว่า 100,000.-บาท นำเงินมาฝากภายใน 90 วัน นับจากที่มีเงินรวมไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท
- เงินที่ได้รับเพิ่มเติมภายหลังซึ่งเป็นเงินเกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการสามารถนำมาฝากเพิ่มในบัญชีเดิม
  ได้ ขั้นต่ำ 50,000.- (พร้อมแสดงหลักฐาน)
-  กรณีที่ถอนเงินออกไปบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่สามารถนำกลับมาฝากได้อีก(ตามประกาศที่38/2559เรื่องเงินฝากออมทร้พย์พิเศษทวีทรัพย์)

การถอน

 

-  การถอนเงินฝากให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เมื่อถอนแล้ว ไม่สามารถฝากกลับเข้ามาได้อีก

การจ่ายดอกเบี้ย

- สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรืองานประจำ และเป็นโสด (ทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย) จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศฯที่มีผลบังคับใช้อยู่ ร้อยละ0.75 ต่อปี
- สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรืองานประจำ (มี หรือเคยมีคู่สมรสมาแล้วทั้งโดย นิตินัย และพฤตินัย) จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศที่มีผลบังคับใช้อยู่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ


5. เงินฝาก มอ. สินทวี
การฝาก
- ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 100.- บาท และเศษจะต้องเป็นเลขจำนวนเต็มหลักร้อย
- ฝากตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์ ซึ่งผู้ฝากเป็นผู้เลือกเอง คือ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ
  60 เดือน โดยมียอดเงินรวมไม่เกิน 600,000.- บาท
- ฝากทุกเดือนไม่เกินวันที่เปิดบัญชี ถ้าหากฝากเกินวันที่เปิดบัญชี ให้เกินได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ต้องปิดบัญชี
- กำหนดฝากตรงวันหยุดสามารถฝากวันทำการถัดไปได้ 
- กรณีตัดโอนจากบัญชีต้องมีเงินในบัญชีที่ให้ตัดก่อนวันครบกำหนดตัดโอน(ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ตัดวัน
  ศุกร์) จะทำการตัดโอนเวลา 21.00 น.ของทุกวัน
- กรณีตัดโอนระหว่างบัญชีจะต้องเป็นบัญชีของตนเองเท่านั้น
- การเปิดบัญชีสามารถใช้ชื่อสามีและภรรยาร่วมกันได้ แต่ชื่อสมาชิกต้องขึ้นก่อน เซ็นถอนคนใดคนหนึ่งหรือ
  จะเซ็นคู่กันก็ได้
การจ่ายดอกเบี้ย
- จ่ายเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาและวันที่ฝาก
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก ตามประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชี
- ผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ดังนี้
            - สามีภรรยา ฝากเงินร่วมกันหรือแยกกัน ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ย 15% เพียงเล่มเดียว
            - ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปี) ได้รับยกเว้นภาษีเพียงคนละ 1 เล่ม (แนบใบสูติบัตร)

การถอน
- ปิดบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากตามข้อตกลง
- ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับยอดเงินนำฝาก 3 เดือนขึ้นไปและ     ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
- ถอนบางส่วนไม่ได้ 

6.เงินฝากออมทรัพย์บัญชีเดินสะพัด(ให้บริการเฉพาะหน่วยงานคณะ)
การฝาก

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
- การฝากครั้งต่อไปจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน
- ไม่ออกสมุดคู่ฝากให้ แต่จะออกใบแจ้งรายการติดต่อฝาก-ถอนให้เจ้าของบัญชีเก็บไว้ทุกวันสิ้นเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
- ไม่มีดอกเบี้ย
การถอน
- ให้ใช้ตั๋วแลกเงินของสหกรณ์ซึ่งจะให้ไว้ตอนเปิดบัญชี
- จำนวนที่ถอนสั่งจ่ายจำนวนเงินเท่าใดก็ได้
- ตั๋วแลกเงินที่ใช้สั่งจ่ายเพื่อถอนเงิน ต้องนำมาขึ้นเงินภายในระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่สั่งจ่าย หาก
  เกินกว่า 1 เดือน สหกรณ์อาจปฏิเสธการจ่ายเงินได้

 
 
   

 Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.