• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
  • ค้นหา
  • เปลี่ยนภาษา
บัญชีธนาคารของสหกรณ์

บัญชีธนาคารของ สอ.มอ.

 

          เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการนำเงินมาฝากกับ สอ.มอ. โดยไม่ต้องเดินทางนำเงินมาฝากที่ สอ.มอ. เนื่องจากในระหว่างการเดินทางนำเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาฝากไว้กับ สอ.มอ. มีระยะทางที่ไกลซึ่งอาจจะ เป็นการเสี่ยงที่จะต้องเดินทาง นำเงินเข้ามาฝากที่ สอ.มอ. โดยตรง

          ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงินกับ สอ.มอ. โดยไม่ต้องนำเงินมาฝากที่ สอ.มอ. ท่านสามารถดำเนินการโดยฝากเงินผ่านบัญชีเงินฝากของ สอ.มอ. ในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

1.  สมาชิกที่จะฝากเงินด้วยวิธีนี้ ต้องมีบัญชีเงินฝากอยู่ใน สอ.มอ. อยู่ก่อนแล้ว

 

2.  ให้สมาชิกนำเงินที่จะฝากกับ สอ.มอ. เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.มอ. ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด" ที่มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ ดังรายละเอียดธนาคาร และหมายเลขบัญชีดังต่อไปนี้

          สอ.มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. หาดใหญ่  565-2-00657-5

          2.  กรุงไทย สาขาราษฏร์ยินดี   930-1-18200-9

          3.  กรุงเทพ สาขาย่อยมอ.    641-0-10376-3

          4.  กรุงเทพ สาขาปุณณกัณฑ์   603-7-01471-6

          5.  ธนชาต สาขาปุณณกัณฑ์     593-6-02368-9

          6.  กรุงศรีอยุธยา สาขาศรีภูวนารถ   227-1-52511-3

          7.  ออมสิน สาขาศรีภูวนารถ   0-2000354543-9

          8.  ทหารไทย ถ.รัถการ   392-2-08735-2

          9.  กสิกรไทย สาขาช่องเขามอ.   517-2-14595-9

          10.  เกียรตินาคิน สาขาหาดใหญ่   0012-230-000001-8

          สอ.มอ. วิทยาเขตปัตตานี

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. ปัตตานี   704-2-00018-1

          2.  กรุงไทย สาขาถ.เจริญประดิษฐ์   929-1-00791-9

          สอ.มอ. วิทยาเขตภูเก็ต

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. ภูเก็ต   857-2-01482-6

          2.  กรุงไทย สาขาภูเก็ต   805-1-47784-7

          สอ.มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี   552-2-62687-9

          2.  กรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย   827-0-10618-6

          สอ.มอ. วิทยาเขตตรัง

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง   512-2-48190-4

 

3.   เมื่อสมาชิกได้ฝากเงินผ่านบัญชีเงินฝากของ สอ.มอ. ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้ว โปรดนำสำเนาหลักฐานใบนำฝากเงินของธนาคารดังกล่าว ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ สอ.มอ. เพื่อบันทึกรายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากหรือขอเปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.มอ. โดยทันทีภายในวันเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ในการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากของท่านเอง หากท่านติดต่อ สอ.มอ. ช้า ท่านจะขาดทุนดอกเบี้ยตามวันที่ล่าช้านั้นด้วย