ขนาดตัวอักษร
ภาษา
บัญชีธนาคารของสหกรณ์

บัญชีธนาคารของ สอ.ม.อ.

 

          เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการนำเงินมาฝากกับ สอ.ม.อ. โดยไม่ต้องเดินทางนำเงินมาฝากที่ สอ.ม.อ. เนื่องจากในระหว่างการเดินทางนำเงินจากภายนอกมหาวิทยาลัยมาฝากไว้กับ สอ.ม.อ. มีระยะทางที่ไกลซึ่งอาจจะ เป็นการเสี่ยงที่จะต้องเดินทาง นำเงินเข้ามาฝากที่ สอ.ม.อ. โดยตรง

          ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงินกับ สอ.ม.อ. โดยไม่ต้องนำเงินมาฝากที่ สอ.ม.อ. ท่านสามารถดำเนินการโดยฝากเงินผ่านบัญชีเงินฝากของ สอ.ม.อ. ในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

1.  สมาชิกที่จะฝากเงินด้วยวิธีนี้ ต้องมีบัญชีเงินฝากอยู่ใน สอ.ม.อ. อยู่ก่อนแล้ว

 

2.  ให้สมาชิกนำเงินที่จะฝากกับ สอ.ม.อ. เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.ม.อ. ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด" ที่มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ ดังรายละเอียดธนาคาร และหมายเลขบัญชีดังต่อไปนี้

          สอ.ม.อ. สำนักงานใหญ่ วิทยาเขตหาดใหญ่

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. หาดใหญ่  565-2-00657-5

          2.  กรุงไทย สาขาถ.ปุณณกัณฑ์   930-1-18200-9

          3.  กรุงเทพ สาขาย่อยมอ.    641-0-10376-3

          4.  กรุงเทพ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่   603-7-01471-6

          5.  ทหารไทยธนชาต สาขาปุณณกัณฑ์     733-2-02795-7

          6.  กรุงศรีอยุธยา สาขาศรีภูวนารถ   227-1-52511-3

          7.  ออมสิน สาขาศรีภูวนารถ   0-2000354543-9

          8. เกียรตินาคิน สาขาหาดใหญ่   20-0186286-5

              สอ.ม.อ. สาขาปัตตานี

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. ปัตตานี   704-2-00018-1

          2.  กรุงไทย สาขาถ.เจริญประดิษฐ์   929-1-00791-9

          สอ.ม.อ. สาขาภูเก็ต

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขามอ. ภูเก็ต   857-2-01482-6

          2.  กรุงไทย สาขาภูเก็ต   805-1-47784-7

          สอ.ม.อ. สาขาสุราษฎร์ธานี

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี   552-2-62687-9

          2.  กรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย   827-0-10618-6

          สอ.ม.อ. สาขาตรัง

          1.  ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง   512-2-48190-4

 

3.   เมื่อสมาชิกได้ฝากเงินผ่านบัญชีเงินฝากของ สอ.ม.อ. ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้ว โปรดนำสำเนาหลักฐานใบนำฝากเงินของธนาคารดังกล่าว ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ. เพื่อบันทึกรายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของท่าน ณ สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากหรือขอเปิดบัญชีเงินฝากกับ สอ.ม.อ. โดยทันทีภายในวันเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ในการได้รับดอกเบี้ยเงินฝากของท่านเอง หากท่านติดต่อ สอ.ม.อ. ช้า ท่านจะขาดทุนดอกเบี้ยตามวันที่ล่าช้านั้นด้วยCopyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.