ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการที่ สอ.ม.อ.จัดให้แก่สมาชิก

 

1. ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก กองทุนนี้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 เพื่อเป็นการตอบแทน เพื่อนสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจการสหกรณ์เป็นเวลานาน โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินให้สมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิกในกองทุน ปีละ 2,500.- บาท โดยมีเงื่อนไข การจ่ายเงิน ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2537 แล้วลาออกจากสหกรณ์เนื่องจากต้องออกจากมหาวิทยาลัย เพราะ เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุงาน
(2) เป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2537 แล้วลาออกจากสหกรณ์ เนื่องจากต้องออกจามหาวิทยาลัยไม่ว่า ด้วยเหตุใด ๆยกเว้นการถูกไล่ออกจากราชการหรือ ไล่ออกจากงานสมาชิกจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จดังกล่าว
การติดต่อขอรับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
สมาชิกที่เกษียณหรือลาออกจากราชการ/งาน และอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับเงิน ต้องมาติดต่อขอรับเงินภายใน 2 ปี นับจากวันเกษียณหรือลาออกจากราชการ/งาน โดยนำเอกสารประกอบการรับเงินมาด้วย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบอนุมัติให้ออกจากราชการ/งาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานใหญ่

 

2. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร จำนวนเงินที่ได้รับจากสวัสดิการนี้ ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังนี้
(1) กรณีสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้
- เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2547 ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 200,000.- บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการตามอายุ การเป็นสมาชิกดังนี้

 

(2) กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการแก่ผู้รับผลประโยชน์ดังนี้
- เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2547 ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 250,000.-บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการตามอายุ การเป็นสมาชิกดังนี้

 

     สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแล้ว หากเสียชีวิตไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้อีกในกรณีที่เสียชีวิต นอกจากเงินสวัสดิการนี้แล้ว ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้อีกจำนวน200,000.- บาท รวมได้รับสูงสุด 400,000.- บาท ญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 180 วันนับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต

 

3. เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อจัดงานศพญาติของสมาชิก ได้แก่ บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรสมาชิก ให้ ยืมเพื่อ จัดงานศพครั้งละไม่เกิน 50,000.- บาท โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ สมาชิกต้องคืนภายใน 15 วันนับจากวันยืม หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องจ่ายเงินค่าปรับวันละ 500.- บาท นับจากวันที่ครบกำหนดชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 15,000.- บาท

ในการขอยืมเงินนี้ จะต้องมีสมาชิก สอ.ม.อ. เป็นผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยให้สมาชิกเตรียม เอกสารประกอบการขอยืมเงินดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยืม
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของค้ำประกัน
3. สำเนาใบมรณบัตรของญาติที่เสียชีวิต


4. เงินสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ได้แก่ บิดา, มารดา,คู่สมรส และบุตรสมาชิก สหกรณ์มอบเงินให้ศพละ 2,500.- บาท ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่เป็นสมาชิก สอ.ม.อ. จะได้รับคนละ 10,000.- บาท
เอกสารประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ
1. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบิดา, มารดา)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุตร, คู่สมรส)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอรับเงิน
4. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ญาติเสียชีวิต กรณีที่สมาชิกไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ให้ผู้แทนสมาชิกในหน่วยงานหรือกรรมการในเขตสรรหาของสมาชิกสามารถรับเงินแทนได้ ยกเว้นศพที่ได้มีการฌาปนกิจไปแล้ว สมาชิกจะต้องมารับด้วยตนเองเท่านั้น

 

5. จัดทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก และทุนส่งเสริมการศึกษา สอ.ม.อ.ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี รวมถึงทุนส่งเสริมการศึกษา เพื่อมอบให้กับสมาชิกที่มีรายได้น้อยแต่มีภาระต้องส่งค่าเล่าเรียนบุตรหลายคน เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก

 

6. จัดฝึกอบรมเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก
7. จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก
8. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
9. แจกของที่ระลึกปีใหม่ให้สมาชิกทุกคน
10. บริการทำ พ.ร.บ. รถยนต์ รถยนต์บรรทุก และรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ สอ.ม.อ.
11. บริการทำประกันภัยบ้านและรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกับ สอ.ม.อ.
12. บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลและสอบถามข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง http://psucoop.psu.ac.th หรือที่ E-mail address : poruthai-p@psu.ac.th
13. บริการด้านประกันชีวิตในอัตราพิเศษให้กับสมาชิก โดย สอ.ม.อ.เป็นสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
14. สวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก สอ.ม.อ. มอบเงินสวัสดิการนี้ โดยเปิดบัญชีเงินฝากมอ. สินทวี ให้สมาชิกในงวดแรก สมาชิกสามารถเลือกรับ 500.-, 1,000.- หรือ 1,500.- บาท สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วันนับจากวันจดทะเบียนสมรส
15. สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอดโดยมอบเป็นเงิน 500 บาท หรือสมาชิกเลือกรับเป็นบัญชีเงินฝาก มอ.สินทวีในวงเงิน 500.-, 1,000.- หรือ 1,500.- บาท สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับจากวันคลอดบุตร
16. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก สำหรับสมาชิกที่นอนเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป ในอัตราคืนละ 200.- บาท รับได้สูงสุดไม่เกิน 1,400.- บาท ต่อครั้ง สมาชิกต้องติดต่อขอรับเงินภายใน 60 วัน นับ จากวันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยนำสำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการพร้อมใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ. การขอรับเงินครั้งต่อไปจะต้องมีระยะห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 20 วัน สวัสดิการนี้ยกเว้นกรณีสมาชิกเข้าเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากคลอดบุตร

17. สวัสดิการคนโสด สำหรับสมาชิกที่เป็นโสด เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีมีอายุ 55 ปี บริบูรณ์ รับครั้งเดียวจำนวน 2,000.- บาท ติดต่อขอรับเงินสวัสดิการภายใน 120 วันนับจากจากวันที่อายุครบ 55 ปี โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนยื่นพร้อมแบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการ โดยให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง สถานภาพการเป็นโสด
18. บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Line official@psucoop
19. บริการบัตร PSU COOP D CARD ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้ถอนเงินได้ทุกธนาคารทั่วโลกและมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้ถือบัตรสูงสุด 120,000.- บาท