ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด  ชุดที่ 36 เห็นเป็นการสมควรจัดให้มีสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก และครอบครัวของสมาชิก  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

          โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยมิได้ประสงค์จะหากำไร หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้ให้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลด้วย

          ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

                   (2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

                   (3) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

                   (4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

                   (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

                   (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย

                   (7) ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม ซึ่งมีอายุและเงื่อนไขการรับ   

                           สมัครสมาชิกตามที่คณะกรรมการสมาคมกำหนดไว้ในประกาศของสมาคม หรือ

                       ข. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือ

                           เจ้าหน้าที่สหกรณ์  หรือ

                       ค. เป็นคู่สมรสของสมาชิก  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์  หรือ

                       ง. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 

                       จ. เป็นบิดาและมารดาของสมาชิก  ซึ่งมีอายุไม่เกิน  55 ปีบริบูรณ์

          การชำระเงินในการสมัครเป็นสมาชิก โดยสมาคมใช้วิธีหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย กับสมาชิกสหกรณ์ และออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

                    (1) เงินค่าสมัคร                     50  บาท 

                    (2) เงินบำรุงรายปี ปีละ            20  บาท 

                    (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า      400  บาท

          สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้

                   (1) ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ

                   (2) ต้องชำระเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องออกเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ครอบครัวของสมาชิกที่ตายนั้นรายละ  20 บาท โดยสมาคมใช้วิธีหักจากเงินเดือน ณ ที่จ่าย กับสมาชิกสหกรณ์และออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

                  (3) เก็บรักษาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นสมาชิกของสมาคมไว้  ถ้าหายต้องรีบแจ้งเพื่อขอใบแทนใหม่จากสมาคม

                  (4) การย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แก้วัน เดือน ปี เกิดของสมาชิก ให้ยื่นคำร้องต่อสมาคม ภายใน 15 วันนับแต่วันย้ายเปลี่ยนหรือแก้ไข เพื่อสมาคมจะได้แก้ไขหลักฐานต่างๆ ในทะเบียนให้ถูกต้อง

                  (5) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวบุคคลตามที่แสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร

          หลักฐานประกอบการสมัคร

                   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน         

                   (2) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ

                   (3) สำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก)

                   (4) สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่เป็นสมาชิกสอ.มอ. (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นบิดาและมารดาของสมาชิก)

          สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด อาคารผาสุก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 074-2869333 โทรสาร 074-286930 เปิดทำการในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

 Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.