ขนาดตัวอักษร
ประวัติและพัฒนาการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517 โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ 2 ประการ คือ
ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์
ให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญ รับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 สอ.ม.อ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรกได้ ทั้งสิ้น 8,440.- บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ปัจจุบัน สอ.มอ. เปิดให้บริการในทุกวิทยาเขต โดยมีสำนักงานให้บริการทั้งสิ้น 5 สำนักงาน คือ
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ และอาคารผาสุก (เยื้องศูนย์คอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานบริการคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาขาปัตตานี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแลอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สาขาภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สาขาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำหรับวิทยาเขตตรัง ยังไม่ได้เปิดเป็นสำนักงานบริการ แต่จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.