• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 • ค้นหา
 • เปลี่ยนภาษา
 
ประวัติและพัฒนาการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2517โดยมีผู้เข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ทั้งสิ้น 169 คน ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ 2 ประการ คือ

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้นและฝากเงินในสหกรณ์
 • ให้เงินกู้แก่สมาชิกสำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกหนังสือสำคัญ รับจดทะเบียนให้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517เลขทะเบียนที่ กพธ.5/2517 และเริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517สอ.มอ. มีสมาชิกเริ่มต้น 169 คน สามารถเก็บทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกในครั้งแรกได้ ทั้งสิ้น 8,440.- บาท โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ปัจจุบัน สอ.มอ. เปิดให้บริการในทุกวิทยาเขต โดยมีสำนักงานให้บริการทั้งสิ้น 5 สำนักงาน คือ
  • สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารสวัสดิ์ สกุลไทย์ และอาคารผาสุก (เยื้องศูนย์คอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • สำนักงานบริการคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • สาขาปัตตานี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแลอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  • สาขาภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • สาขาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำหรับวิทยาเขตตรัง ยังไม่ได้เปิดเป็นสำนักงานบริการ แต่จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการ