• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
  • ค้นหา
  • เปลี่ยนภาษา
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

นำประโยชน์สุขสู่สมาชิก และสังคมอย่างยั่งยืน
Bring Sustainable Benefits to Members and Societies

พันธกิจ (Mission)

  • เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
  • สร้างความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
  • เข้าถึงบริการ และสวัสดิการได้ง่ายสะดวก รวดเร็วตามมาตรฐานสากล
  • เสริมสร้างสันติสุขในสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม