ขนาดตัวอักษร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
นำประโยชน์สุขสู่สมาชิก และสังคมอย่างยั่งยืน
Bring Sustainable Benefits to Members and Societies
พันธกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
สร้างความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก
สมาชิกเข้าถึงบริการ และสวัสดิการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.