ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก

                      ประวัติความเป็นมา

 • ปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีแนวคิดที่จะก่อตั้ง จากผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • - 26 มี.ค. 2549 มีมติอนุมัติก่อตั้ง ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2549
 • - 24 ม.ค. 2550 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย ศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2550

โดยให้มีคณะกรรมการได้ไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการจากเขตเลือกตั้ง 4 คน และกรรมการทั่วไป 6 คน โดยเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนสมาชิก

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และกรรมการ ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของผู้แทนสมาชิก ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของศูนย์ประสานงาน พ.ศ. 2550 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 

วัตถุประสงค์

 • เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก กับ สอ.มอ.
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก กับ สอ.มอ.
 • ติดตามการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน
 • เสนอข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ
   

ขอบข่ายหน้าที่

 • เป็นสื่อกลางรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
 • พิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
 • ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในการส่งตัวแทนเข้าร่วมพิจารณาโครงการต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
 • ดำเนินการอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก
   

สายด่วนศูนย์ประสานงาน

หากพบปัญหา มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถติดต่อได้ที่:คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110Email: psu-coop-center@psu.ac.th