ขนาดตัวอักษร
ภาษา
แผนพัฒนาสหกรณ์

แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา สอ.ม.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 - 2556

สอ.ม.อ.เป็นสหกรณ์ระดับสากล มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตสมาชิก และสังคมอย่างยั่งยืน
 
มุมมอง
ด้านสังคม
  ปลูกฝังให้สมาชิกรู้จัก
  วางแผนด้านการเงิน
และมีวินัยการออมฒ
  ให้สินเชื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม
  ดำเนินการผลักดันวิธีการ
สหกรณ์สู่ภาคประชาชน
และ ร่วมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ให้เข้มแข็ง
  ริเริ่ม และผลักดันการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 
มุมมอง
ด้านการเงิน
มุ่งการเติบโตโดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมโดยเติบโตด้วยเงินฝาก
ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 
มุมมอง
ด้านลูกค้า
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
มุมมองด้าน
กระบวนการทำงาน
เพิ่มช่องทางบริการ
ทางการเงินแก่สมาชิก
ให้หลากหลาย
นำระบบบริหารคุณภาพ
มาใช้ในองค์กร
การบริหารความเสี่ยง นำระบบการประเมินแบบ
360 องศา มาใช้ในองค์กร
ดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
 
มุมมองด้าน
องค์กรและการเรียนรู้
พัฒนาระบบ IT ขับเคลื่อนขบวนการทำงาน มีการวิจัยองค์กร สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ นำระบบจัดการ
ความรู้มาใช้ในองค์กร