ขนาดตัวอักษร
ภาษา
แผนพัฒนาสหกรณ์

แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา สอ.ม.อ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 - 2556

สอ.ม.อ.เป็นสหกรณ์ระดับสากล มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตสมาชิก และสังคมอย่างยั่งยืน
 
มุมมอง
ด้านสังคม
  ปลูกฝังให้สมาชิกรู้จัก
  วางแผนด้านการเงิน
และมีวินัยการออมฒ
  ให้สินเชื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริม
  ดำเนินการผลักดันวิธีการ
สหกรณ์สู่ภาคประชาชน
และ ร่วมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ให้เข้มแข็ง
  ริเริ่ม และผลักดันการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 
มุมมอง
ด้านการเงิน
มุ่งการเติบโตโดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมโดยเติบโตด้วยเงินฝาก
ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 
มุมมอง
ด้านลูกค้า
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การบริหารงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
มุมมองด้าน
กระบวนการทำงาน
เพิ่มช่องทางบริการ
ทางการเงินแก่สมาชิก
ให้หลากหลาย
นำระบบบริหารคุณภาพ
มาใช้ในองค์กร
การบริหารความเสี่ยง นำระบบการประเมินแบบ
360 องศา มาใช้ในองค์กร
ดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
 
มุมมองด้าน
องค์กรและการเรียนรู้
พัฒนาระบบ IT ขับเคลื่อนขบวนการทำงาน มีการวิจัยองค์กร สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ นำระบบจัดการ
ความรู้มาใช้ในองค์กร

 Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.