ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ภาพกิจกรรม
อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก สอ.ม.อ. ชุดที่ 15 ปี 2563

หลักสูตรอบรมหัวข้อ "การบริหารทางการเงินและการจัดการความเสี่ยง ภาคปฎิบัติ ยุคโควิด-19" ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น A รร.ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.