ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ภาพกิจกรรม
สอ.ม.อ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

สอ.ม.อ.ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงานใหญ่ และสาขาคณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว  สอ.ม.อ.ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.