• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
  • ค้นหา
  • เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3 ตุลาคม 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีความประสงค์จะทำการประกวดราคา

จัดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบมาด้วยนี้แล้ว