ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
3 ตุลาคม 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีความประสงค์จะทำการประกวดราคา

จัดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell System)

ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบมาด้วยนี้แล้ว

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.