ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคา
7 พฤษภาคม 2562

สอ.มอ.มีความประสงค์จะจัดซือครุภัณฑ์ 14 รายการ โดยวิธีประกวดราคา 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันพุธ ที่ 22 พ.ค.2562 เวลา 09.00 - 09.30 น.

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารผาสุก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 

วิทยาเขตหาดใหญ๋ จ.สงขลา  รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.