ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศที่่ 46/2562 ประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
31 กรกฎาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด มีประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิืโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยงบประมาณไม่เกิน 2,000,000 บาท ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ที่ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมกันนี้แล้ว

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.