ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ได้รับรางวัลจากบัตรเดบิต PSUCOOP ประจำเดือนธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562

ผลการสุ่มรางวัล ผู้สมัครบัตร ATM 1 พย.62-29 พย.62 ได้รับเสื้อ ได้แก่

1. นางสาวิตรี อัษณางค์กรชัย         8. นางสาวเจนจิรา สมชาติ

2. นางกมลทิพย์ ภักดีฉนวน           9. นางสาวนีรนุช รัตนมณี

3. นางอุ่นใจ กออนันตกุล             10. นายดิเรก ชูแก้ว

4. นางสาววรรณา หนูคง              11. นางสาวฉัตรชมณฐ์ แซ่อึ้ง

5. นางสาวกชพรรณ บุตรเจริญ      12. นางสาวอุไรวรรณ เพชรบูรณ์

6. นางสาวอ้อยทิพย์ ชาญการค้า   13. นายสราวุธ กลิ่นสวัสดิ์

7. นางสาวทิตยา ศรีสุวรรณ          14. นายภาณุวิชญ์ ซินมุข

 

ผลการสุ่มรางวัล ผู้ใช้บัตร ATM 1 พย.62-29 พย.62 ได้รับกระเป๋าใส่สมุดเงินฝาก ได้แก่

1. นางวรรณี ชาติดำ                  11. นางสาวปพิชญา แซ่ลิ่ม

2. นางสมศรี อ้วนเส้ง                 12. นางปุณฑริกา เอียดปาน

3. นายกฤษณล ขจรสุวรรณ์         13. นางสาวพิมลศรี มิตรภาพอาทร

4. นางสาวศิราณี แซ่ซั่น             14. นางสาวนิตยา สุกแก้ว

5. นางสาวภัสรา สร้อยทอง         15. นางสาวกนกพร พิทักษ์วงศ์

6. นายมะเพาซิส ดือราวี             16. นางสาวกาญจนา อุไรรัตน์

7. นางสาวมณทิกา ผอมแก้ว        17. นางสาวเนตรนภา มณีรัศยากร

8. นายมานพ พรหมชนะ             18. นายชนะพล ชูสุวรรณ

9. นางสาวรจนา แสงโสต            19. นางสาวภิญญาพัชญ์ คงเดิม

10. นางสาวณัชน์กมล ตำวะสา     20. นางพัลลภา สุวรรณาคม

ผู้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของได้ตั้งแต่ 9-27 ธค.62 ที่ สอ.ม.อ.ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.