ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารจากประธานกรรมการ เรื่อง กำหนดวันแจก “ผ้าห่ม” ของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ สอ.ม.อ. ประจำปี 2564
18 พฤษภาคม 2564

กำหนดวันแจก “ผ้าห่ม” ของที่ระลึกประชาสัมพันธ์ สอ.ม.อ. ประจำปี 2564

                สมาชิกได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าเมื่อไหร่ สอ.ม.อ. จะแจกของที่ระลึกฯ ให้กับสมาชิกซักที   ก็ต้องเรียนให้สมาชิกได้ทราบทั่วกันว่า  ขณะนี้ของที่ระลึก สอ.ม.อ. ได้รับมอบ และตรวจรับครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  ยังคงมีความรุนแรงในขณะนี้  ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 27/2564  มาตรการบังคับใช้และผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ข้อ 3. การจัดกิจกรรมทางสังคม ข้อ 3.2 ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนเกินกว่า 20 คน หากเกินกว่า 20 คน ให้ขออนุญาตอำเภอท้องที่ ซึ่งต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ฯลฯ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด   ให้มีผลบังคับ ระหว่างวันที่ 12 – 25 พ.ค. 2564  ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง การขยายระยะเวลาปฏิบัติงานที่บ้าน(Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  โดยให้หลีกเลี่ยงการสังสรรค์/พฤติกรรมเสี่ยง การรวมกลุ่มในพื้นที่แออัด ฯลฯ ระหว่างวันที่ 1 – 16 พ.ค. 2564  จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ต้องเลื่อนเวลาการแจกของที่ระลึกออกไป

            อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ม.อ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 64 โดยการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64  จึงได้มีการทบทวนกำหนดวันแจกของที่ระลึกฯ  โดยเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการป้องกันต่าง ๆ ภายในจังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายลงแล้ว   จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการแจกของที่ระลึกฯ  ตามกำหนดการ และวิธีการ ดังนี้

กำหนดวัน และวิธีการแจก “ผ้าห่ม” ของที่ระลึก ฯ ปี 2564

                - รับของที่ระลึกเป็นกลุ่ม รับของที่ระลึกวันที่ 24-25 พ.ค. 64  เฉพาะสมาชิกที่มีการรวมกลุ่มมอบฉันทะให้ตัวแทนมารับของที่ระลึกแทน ตั้งแต่ 10 ชิ้นขั้นไป     โดยให้แต่ละกลุ่ม ยื่นแบบฟอร์มขอรับของที่ระลึกล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 -21 พ.ค. 64  และติดต่อขอรับของตามคิว ภายในกำหนดวัน และเวลาที่สหกรณ์แจ้งให้แต่ละกลุ่มทราบ

            - รับของที่ระลึกรายบุคคลด้วยตนเอง  หรือมอบฉันทะให้รับของตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป  ให้ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ส.ค. 64 

            ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดวิธีการรับของที่ระลึกได้ที่ https://psucoop.psu.ac.th/home/  โดยจะต้องทยอยมารับของตามคิววันเวลาที่กำหนด และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเคร่งครัด

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สอ.ม.อ. ด้วยดีมาโดยตลอด   และต้องขออภัยมายังสมาชิกเป็นอย่างสูงกับความล่าช้าในการแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกในปีนี้  และขอให้สมาชิกทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19

นายชลิตร รัตนะ

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.