ขนาดตัวอักษร
ภาษา
สาขาปัตตานี
นางสาวปันรัก สุทธิมาศ
ผู้จัดการสาขา
นางสาวชดาษา อินทรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.สุดารัตน์ ธรรมราช
เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.พรพรรษา สุขรัตน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ