ขนาดตัวอักษร
ภาษา
นางสาวอรอุมา ฟองมณี
ผู้จัดการสาขาคณะแพทยศาสตร์
นางสาวอโณทัย ดิสระมุณี
เจ้าหน้าที่
นางสาวอรุณี รอดคืน
เจ้าหน้าที่
นางสาววิภาวัลย์ ศรีโยธา
เจ้าหน้าที่