ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2564

ออมทรัพย์พิเศษ

2.00

ออมทรัพย์พิเศษ  /ฝากตั้งแต่  5,000,000.-บาทขึ้นไป

2.05

 

พิเศษทวีทรัพย์ (โสดและเกษียณแล้ว) 

3.00

พิเศษทวีทรัพย์ (โสดและเกษียณแล้ว) /ฝากตั้งแต่  5,000,000.-บาทขึ้นไป

3.05

 

พิเศษทวีทรัพย์ (ไม่โสดและเกษียณแล้ว)

2.75

พิเศษทวีทรัพย์ (ไม่โสดและเกษียณแล้ว) /ฝากตั้งแต่  5,000,000.-บาทขึ้นไป

2.80

 

 

 

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.