ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
มอ.สินทวี
1 กุมภาพันธ์ 2564

ฝาก 2 ปี

3.65

ฝาก 3 ปี

3.70

ฝาก 4 ปี

3.75

ฝาก 5 ปี

3.85

 

    ตารางแสดงตัวอย่างยอดเงินสุทธิที่สมาชิกจะได้รับเมื่อฝาก มอ.สินทวี ครบกำหนด

ระยะเวลา/ฝากงวดละ (บาท)

100

500

1,000

2,000

10,000

2 ปี

2,494

12,470

24,940

49,880

249,400

3 ปี

3,813

19,065

38,130

76,260

381,300

4 ปี

5,185

25,925

51,850

103,700

518,500

5 ปี

6,624

33,120

66,240

132,480

662,400

 

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.