ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
พิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2564

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (หลังแรก)

4.25

สัญญาพิเศษ (ใช้สิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากค้ำประกัน) (ออมทรัพย์มีเป้าหมายและพิเศษค้ำ+2.00%)

4.00

เงินกู้พิเศษทั่วไป

5.15

เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะ หลังที่ 2

5.15

เงินกู้พิเศษเงินฝากไม่ใช่เป้าหมายและพิเศษค้ำ

5.15

สัญญาพิเศษ(ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น)

5.15

เงินกู้พิเศษหลักประกันร่วมเคหะ

5.15

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.