ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
พิเศษ
17 สิงหาคม 2559

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ (หลังแรก)

4.65

สัญญาพิเศษ (ใช้สิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากค้ำประกัน) (ออมทรัพย์มีเป้าหมายและพิเศษค้ำ+2.00%)

4.80

เงินกู้พิเศษทั่วไป

5.55

เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะ หลังที่ 2

5.55

เงินกู้พิเศษเงินฝากไม่ใช่เป้าหมายและพิเศษค้ำ

5.55

สัญญาพิเศษ(ใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น)

5.55

เงินกู้พิเศษหลักประกันร่วมเคหะ

5.55

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.