ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญ
1 สิงหาคม 2559
เงินกู้สามัญทั่วไป (ไม่มีประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ) 6.45
เงินกู้สามัญซื้อรถยนต์ 6.45
เงินกู้สามัญเพื่องานมงคลสมรส 6.45
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.65

 

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.