ขนาดตัวอักษร
ภาษา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญ
1 กุมภาพันธ์ 2564
เงินกู้สามัญทั่วไป (ไม่มีประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ) 6.05
เงินกู้สามัญซื้อรถยนต์ 6.05
เงินกู้สามัญเพื่องานมงคลสมรส 6.05
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.25

 

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.