เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสินเชื่อ (9 ท่าน)
ฝ่ายการเงิน (10 ท่าน)
ฝ่ายบริหารและการตลาด (6 ท่าน)
ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (7 ท่าน)
ฝ่ายวิชาการ (2 ท่าน)
ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ (4 ท่าน)
ฝ่ายบัญชี (5 ท่าน)