เจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร (3 ท่าน)
ฝ่ายสินเชื่อ (9 ท่าน)
ฝ่ายการเงิน (9 ท่าน)
ฝ่ายบริหารและการตลาด (6 ท่าน)
ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (8 ท่าน)
ฝ่ายวิชาการ (3 ท่าน)
ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ (5 ท่าน)
ฝ่ายบัญชี (4 ท่าน)