ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่ อาคารผาสุก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารผาสุก 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อสำนักงานใหญ่ 074-286931-8 แฟกซ์ 074-286930
Email: poruthai-p@psu.ac.th

โทรภายใน :
ผู้จัดการใหญ่ 6939
ฝ่ายสินเชื่อ 6932 ,6935, 6936
ฝ่ายการเงิน 6938
ฝ่ายบัญชี 6931
ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 6934
ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ 6934
ฝ่ายบริหารและการตลาด 6933
ฝ่ายวิชาการ 6937