ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ทำเนียบประธาน
จำนวนทำเนียบประธาน ทั้งหมด 8 รายการ
 • ประธานคนที่ 1
  พ.ศ. 2517 - 2518
  ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์
  ประธานคนที่ 2
  พ.ศ. 2519 - 2521
  ผศ.ผาสุข กุลละวณิชย์
 • ประธานคนที่ 3
  พ.ศ. 2522 - 2525, 2543, 2548 - 2549
  ผศ.เล็ก ทองตัน
  ประธานคนที่ 4
  พ.ศ. 2526 - 2531, 2534 - 2542, 2544 - 2547, 2550 - 2553, 2556 - 2559
  ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
 • ประธานคนที่ 5
  พ.ศ. 2532
  ผศ.ไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์
  ประธานคนที่ 6
  พ.ศ. 2533
  เรือตรีพสุ สัตถาภรณ์
 • ประธานคนที่ 7
  พ.ศ. 2554 - 2555, 2560 - 2563
  ผศ.เมธี สรรพานิช
  ประธานคนที่ 8
  พ.ศ. 2564 - ป้จจุบัน
  นายชลิตร รัตนะ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.